Volledige algemene voorwaarden
Versie 1701, ingangsdatum: 01-11-2021
 

1. Reserveringen
1. Huisdieren zijn per 2021 toegestaan in overleg en met schriftelijke toestemming in de mobilehomes van Italiaansevakantie.nl!
    Voor de overige accommodaties gaat dit in overleg.
2. Na uw reservering (telefonisch, schriftelijk of per e-mail) stuurt Italiaansevakantie.nl u per mail een reserverings-bevestiging met het   
    definitief te betalen bedrag. Bij onjuiste gegevens dient u direct, uiterlijk binnen 3 werkdagen, contact op te nemen met
    Italiaansevakantie.nl. Indien u binnen 8 dagen na reservering geen reserveringsbevestiging heeft ontvangen, wordt u verzocht contact
    op te nemen met Italiaansevakantie.nl.
2. Bij latere aankomst in de accommodatie of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats voor de niet-gebruikte
   accommodatie.
3. Indien er minder personen daadwerkelijk in de accommodatie verblijven dan gereserveerd, zal er geen restitutie plaatsvinden voor de
    niet verschenen personen.
4. Het maximaal toegestane aantal personen per accommodatie is 5 personen, in principe uit hetzelfde gezin.
5. Het aantal personen dat overnacht in de accommodatie dient conform te reservering te zijn.
6. Reserveringen voor/door jongeren (< 23 jaar) of een groep in het algemeen, kunnen niet geaccepteerd worden.
7. Op sommige campings is het mogelijk om gratis een koepeltentje naast uw accommodatie te plaatsen. Deze zijn echter niet bedoeld
    om meer of andere personen te herbergen dan conform de reservering.
8. Een babypakket en/of kachel kan alleen gegarandeerd worden indien deze gelijktijdig met de reservering zijn aangevraagd.
 
2. Betaling
1. Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient binnen 14 dagen 25% van de reissom te worden voldaan.
2. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aankomst in de accommodatie te worden voldaan.
3. Bij reserveringen binnen 8 weken voor aankomst in de accommodatie dient de gehele reissom binnen 1 week na ontvangst van de
    reserveringsbevestiging te worden voldaan.
4. Bij reserveringen binnen 2 weken voor aankomst in de accommodatie dient de gehele reissom binnen 1 dag (per omgaande) na
    ontvangst van de reserveringsbevestiging te worden voldaan.
5. Indien de aanbetaling en/of het restant van de reissom niet binnen de gestelde termijn is voldaan, behoudt Juliette Tentvakanties zich
    het recht voor de reservering te annuleren en is de aanmelder aansprakelijk voor de annuleringskosten (zie annuleringsvoorwaarden).
6. Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de aanmelder,
    inclusief de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag vanaf de maand na de betalingsdatum, zoals vermeld op de
   reserveringsbevestiging.
 
3. Borgsom
1. De borgsom bedraagt € 75,= per gereserveerde accommodatie, let op deze kan per accommodatie verschillen en wordt desgevraagd
    direct bij aankomst door de vertegenwoordiger van Italiaansevakantie.nl geïnd.
2. De borgsom krijgt u na de eindcontrole van de accommodatie door de vertegenwoordiger van
    Italiaansevakantie.nl, voor vertrek, geheel of gedeeltelijk terug.
3. Indien u eerder vertrekt dan wanneer de eindcontrole heeft plaatsgevonden, dan zal de borg achteraf per bank terugbetaald worden.   
    Eventueel geconstateerde gebreken zullen van de borgsom ingehouden worden.
4. Juliette Tentvakanties berekent geen kosten wanneer u servies of glaswerk per ongeluk breekt.
5. Beschadiging, vermissing of vernieling van de accommodatie of van het overige inventaris, anders dan het servies of glaswerk, zal op
    basis van de kostprijs in rekening gebracht worden. Het bedrag zal direct verrekend worden met de betaalde borgsom, onverminderd
   de verplichting tot vergoeding van het bedrag dat de borgsom te boven gaat.
6. De accommodatie dient schoon achter gelaten te worden, in ieder geval in gelijke staat als waarin de accommodatie aan de huurder  
    bij aanvang is toegekend. Indien bij de eindcontrole blijkt dat de accommodatie niet voldoende schoon is, zal van de borgsom € 52,50       voor de eindschoonmaak ingehouden worden.
 
4. Wijzigingen in de reeds bevestigde reserveringen
1. Uitvoer van wijzigingen door de aanmelder geschiedt alleen indien mogelijk en pas na schriftelijke bevestiging door   
   Italiaansevakantie.nl. Indien de wijziging niet mogelijk is, dan blijft de oorspronkelijke reservering staan.
2. Op wijzigingen die een gedeeltelijke annulering inhouden, zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
3. Indien de gereserveerde periode tijdens het verblijf op de camping wordt verlengd, dient u het extra verblijf op de camping direct te   
    betalen, volgens de op de site vermelde prijzen. Hierbij kan geen aanspraak worden gemaakt op de eventuele aanbiedingen.
 
5. Annuleringsvoorwaarden
1. Reserveringen kunnen binnen 14 dagen na datum van de reserveringsbevestiging kosteloos worden geannuleerd.
2. Reserveringen kunnen alleen schriftelijk (per brief of per mail) worden geannuleerd met opgaaf van reden.
3. Bij annuleringen tot 12 weken voor aankomst in de accommodatie wordt 20% van de reissom in rekening gebracht met een minimum  
   van €100,=.
4. Bij annuleringen tussen 12 en 6 weken voor aankomst in de accommodatie wordt 70% van de reissom in rekening gebracht, met een  
    minimum van €100,=.
5. Bij annuleringen tussen 6 en 2 weken voor aankomst in de accommodatie wordt 90% van de reissom in rekening gebracht met een
    minimum van €100,=.
6. Bij annuleringen tussen 2 weken voor aankomst in de accommodatie en de dag van aankomst zelf wordt de volledige reissom in
   rekening gebracht.
7. Wij adviseren u een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten via Italiaansevakantie.nl..
 
6. Beschikbaarheid accommodatie
1. Indien Italiaansevakantie.nl. de gereserveerde accommodatie niet kan aanbieden, dan krijgt de aanmelder hiervan direct bericht. De   
    aanmelder krijgt een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aangeboden, zonder verhoging van de reissom. Indien de aanmelder hiervan     geen gebruik maakt, zal Italiaansevakantie.nl. terstond alle ontvangen bedragen terugbetalen.
2. Indien de annulering door Italiaansevakantie.nl. binnen 10 dagen voor aankomst in de accommodatieplaats vindt, wordt de aanmelder,     naast de terugbetaling van de ontvangen bedragen, een vergoeding geboden van 10% van de reissom met een maximum van €    
   150,=.
 
7. Aansprakelijkheid
1. Italiaansevakantie.nl. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend aan of door gebruikers    van de via Italiaansevakantie.nl. geboden accommodatie, hoe deze schade of dit letsel ook is ontstaan.
2. Deelname aan activiteiten, georganiseerd op of door de camping, geschieden geheel voor eigen risico.
3. Gebruikers van de via Italiaansevakantie.nl. geboden accommodatie, dienen de gedragsregels te respecteren, welke door de   
    campinghouder voor op zijn terrein aanwezige gasten zijn vastgesteld.
4. De gebruiker(-s) van de Italiaansevakantie.nl. aangeboden accommodatie die hinder of overlast oplevert of kan gaan opleveren, of die    de gedragsregels die gelden op de camping niet respecteert, kan eventueel, na een eerste waarschuwing, uit de accommodatie   
   verwijderd worden, dit zonder recht op terugbetaling.
5. Italiaansevakantie.nl. is niet verantwoordelijk voor het gedrag van andere gasten op de camping.
6. In het voor- en naseizoen kan de campinghouder genoodzaakt zijn een aantal voorzieningen op de camping niet aan de   
   (Italiaansevakantie.nl.) gasten aan te bieden.
7. Medewerkers van Italiaansevakantie.nl. op de camping zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheid   
   van de zijde van Italiaansevakantie.nl..
8. Indien een vertegenwoordiger van Italiaansevakantie.nl. door ziekte of andere dringende redenen verhinderd is zijn/haar werk te doen     zal Italiaansevakantie.nl. zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg dragen. In het geval dit niet direct geregeld kan worden, accepteert     Italiaansevakantie.nl. geen aansprakelijkheid voor eventueel hieruit voortvloeiende kosten.
 
8. Klachten
1. Het reisprogramma, de internetsite en overige communicatievormen van Italiaansevakantie.nl. worden met de grootst mogelijke zorg  
    samengesteld, echter voor gewijzigde omstandigheden kan Italiaansevakantie.nl. geen aansprakelijkheid aanvaarden.
2. Heeft u een gerechtvaardige klacht dan moet u deze in eerste instantie direct melden aan een medewerker van de campingreceptie of     de vertegenwoordiger van Italiaansevakantie.nl. op de betreffende camping. Deze zal trachten een aanvaardbare oplossing te vinden.     Indien er desondanks aanleiding blijft voor een gerechtvaardigde klacht, en er ter plekke geen oplossing geboden kan worden, dient         deze uiterlijk binnen 3 weken na de laatste overnachting in de accommodatie schriftelijk bij Italiaansevakantie.nl. te worden ingediend.
3. Overlast veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals geluids- of wateroverlast of insectenplagen komt van buitenaf en kan      
    door Italiaansevakantie.nl. niet worden beïnvloed. Uiteraard zal de vertegenwoordiger van Italiaansevakantie.nl. proberen de overlast       zo veel mogelijk te beperken of weg te nemen, maar Italiaansevakantie.nl. kan voor deze overlast geen aansprakelijkheid aanvaarden.
4. Op alle geschillen tussen Italiaansevakantie.nl. en de huurder is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse   
    rechter te ‘s-Gravenhage is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.